اگرهیچ کس نیست ...

فرارسیدن نوهمیشه نویدبخش افکارنو،کردارنو وتصمیم های نوبرای آینده است.

آینده ای که همه امیدداریم بهترازگذشته باشد.

درسال نو365روزسلامتی،شادی،پیروزی،مهرودوستی وعشق رابرای شماآرزومندم.

+نوشته شده در یک شنبه 2 فروردين 1394برچسب:,ساعت16:17توسط Angella | |

یادت باشه:

دل تخته سیاه نیست که هرکی اومدروش بنویسه وهرکس هم رفت بشه اسمشوپاک کرد.
بعضی آدمهبایدمثل جعبه ی سیگاربرچسب هشدارداشته باشن،
تافراموش نکنی که دوست داشتنشون فقطبرای توضررداره.

+نوشته شده در چهار شنبه 6 اسفند 1393برچسب:,ساعت17:42توسط Angella | |

هیچ گاه به دنبال صورتی زیبا نباشید،روزی پیرخواهدشد.
هیچ گاه به دنبال پوست خوب نباشیدروزی چروکیده خواهدشد.
هیچ گاه به دنبال اندام خوب نباشید،روزی عوض خواهدشد.
هیچ گاه به دنبال موی زیبانباشید،روزی سپیدخواهدشد.
درعوض به دنبال قلبی وفادارباشید،که تاابددوستتان خواهدداشت...

+نوشته شده در چهار شنبه 6 اسفند 1393برچسب:,ساعت17:33توسط Angella | |

چه فرقی می کندکجازندگی می کنی؟

وقتی زبانت رانمی فهمند

همه جاغریبه ای...

+نوشته شده در چهار شنبه 24 دی 1393برچسب:,ساعت19:59توسط Angella | |

بی تفاوت نیستم

فقط

دیگرکسی برایم متفاوت نیست...

+نوشته شده در دو شنبه 1 دی 1393برچسب:,ساعت18:31توسط Angella | |

برای خیانت هزارراه هست

    ...اما...

هیچ کدام به اندازه ی تظاهربه دوست داشتن کثیف نیست...

+نوشته شده در دو شنبه 1 دی 1393برچسب:,ساعت18:26توسط Angella | |

واسه عاشقی نه لازمه شاعرباشی،

نه فرهادباشی و کوه بکنی

یکم شعورداشته باشی کافیه

+نوشته شده در دو شنبه 1 دی 1393برچسب:,ساعت18:21توسط Angella | |

نوشتن برای تووقتی ندانی که

برایت نوشته ام به چه درد می خورد؟...

+نوشته شده در دو شنبه 1 دی 1393برچسب:,ساعت16:51توسط Angella | |

 

نوشتن برای تووقتی ندانی که

برایت می نویسم به چه دردمی خورد؟....

+نوشته شده در دو شنبه 1 دی 1393برچسب:,ساعت15:29توسط Angella | |

من یک غذرخواهی به خودم بدهکارم

برای این که احساساتی بودم
برای این که یک روبودم
برای این که غرورم روشکستم
برای این که انسان بودم

خودم؟...منوببخش...

 

+نوشته شده در جمعه 21 آذر 1393برچسب:,ساعت14:40توسط Angella | |

امروزباتمام دنیاقهرم
اما...
اگرتوصدایم کنی برمی گردموباهمان حماقت وسادگی ام می گویم جانم

 

+نوشته شده در جمعه 21 آذر 1393برچسب:,ساعت14:30توسط Angella | |

امروزهم بابی توبودن گذشت

خوش به حال یادم که همیشه باتوست.

+نوشته شده در جمعه 21 آذر 1393برچسب:,ساعت14:17توسط Angella | |

وقتی به روزی رسیدی که دیگرمن نبودم !!
وصیتم به تو ای است:

((خوب بمان ازآن خوب هایی که من عاشقش بودم))

+نوشته شده در جمعه 21 آذر 1393برچسب:,ساعت1:52توسط Angella | |

نامرد!یادته یه روزبهم گفتی :
دوخط موازی هیچ وقت بهم نمیرسن،امادلیل نمیشه هم دیگه رودوست نداشته باشن؟!
آره راست گفتی...اما...
ازاولش منو تودوخط موازی بودیم اماتووقتی اون حرفو زدی که قبلش بادوستم حرف

زده بودی؟!!

 

 

+نوشته شده در پنج شنبه 20 آذر 1393برچسب:,ساعت23:16توسط Angella | |

اول سلام به دوست های همیشگی.

دوم واقعامغذرت می خوام این مدت نبودم.شرمنده
امیدوارم بتونم جبران کنم.

سوم ازهمراه های همیشگی وباوفاممنونم

+نوشته شده در پنج شنبه 20 آذر 1393برچسب:,ساعت22:35توسط Angella | |

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد